Säännöt

SUOMEN MENIERE-LIITTO RY:N SÄÄNNÖT
 


Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto, nimi on Suomen Meniere-liitto ry, Meniere-förbundet i Finland rf ja sen kotikunta on Helsinki.


Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on:

1. toimia maamme Meniere-yhdistysten keskuselimenä ja etujärjestönä
2. tukea ja rohkaista Menieren tautia sairastavia täyden yhteiskunnallisen osallistumisen ja tasa-arvon säilyttämisessä
3. toimia Suomen Menieren tautia sairastavien etu- ja palvelujärjestönä
4. kiinnittää huomiota taudin aiheuttamiin haittoihin niiden vähentämiseksi
5. aktivoida jäsenyhdistyksiä ja Menieren tautia sairastavia omatoimisuuteen ja pitää vireillä heidän harrastustoimintaansa
6. toimia jäsenten kuntouttamiseksi
7. auttaa jäsenyhdistyksiä huolehtimaan niille kuuluvista tehtävistä sekä kehittämään omaa toimintaa
8. aktivoida ja tukea Menieren tautia koskevaa tutkimusta
 


Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

1. tekee esityksiä ja aloitteita Menieren tautia sairastavien kuntoutustoiminnasta ja sosiaalipoliittisista uudistuksista
2. järjestää kuntoutus-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia
3. on jäsenenä tarpeellisissa yhteistyöelimissä ja pitää yhteyksiä eri viranomaisiin
4. hankkii toimialaansa kuuluvaa tietoa, jakaa sitä jäsenille ja erityisesti päättäjille sekä tiedottaa liiton toiminnasta
5. aktivoi Menieren tautia sairastavia mukaan liiton ja jäsenyhdistysten toimintaan
6. kehittää ja seuraa Menieren tautia sairastavien kansainvälistä vuorovaikutusta sekä osallistuu siihen
7. avustaa jäsenyhdistysten perustamisessa sekä opastaa ja valvoo niiden toimintaa
8. huolehtii Menieren tautia sairastaville sellaisista palveluista ja tukitoimenpiteistä joita muuten ei ole saatavilla

 


Toiminnan rahoitus

Toimintansa tukemiseksi liitto voi jäsentensä maksamien jäsenmaksujen ja julkisten avustusten lisäksi

1. vastaanottaa lahjoituksia, muita avustuksia sekä testamentteja
2. perustaa erityisiä rahastoja
3. omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta kuten arvopapereita
4. järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä hankittuaan siihen tarvittaessa asianomaisen luvan
5. harjoittaa kioskikauppaa
6. harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa
7. järjestää juhla- ja muita samantapaisia tilaisuuksia

 


Jäsenet

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset ja yksityiset henkilöt. Näissä säännöissä edellisiä kutsutaan jäsenyhdistyksiksi ja jälkimmäisiä henkilöjäseniksi. Liiton henkilöjäseniksi voivat liittyä myös sellaiset yksittäiset henkilöt, jotka ovat kuuluneet johonkin liiton jäsenyhdistykseen, jonka toiminta on lakkautettu. Sama henkilö saa kuulua jäsenenä vain joko suoraan liittoon, tai yhteen liiton jäsenyhdistykseen.

Liiton kokous voi kutsua ansioituneita henkilöitä kunniajäsenikseen sekä hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä kannattaja­jäsenikseen.

Menieren tautia sairastavien hyväksi toimiva rekisteröity yhdistys, jonka säännöt liiton hallitus hyväksyy, hallitus voi hyväksyä liiton varsinaiseksi jäseneksi. Jäsenyhdistykset tekevät ilmoituksen yhdistysrekisteriin.

Kannattaja- ja kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa.

 


Jäsenmaksut

Liitolle maksettavan jäsenyhdistysten jäsenmaksun, liiton kannattajajäsenmaksun ja liittoon kuuluvan henkilöjäsenen jäsenmaksun määrää liiton varsinainen kokous.

Jokainen jäsenyhdistys maksaa liiton varsinaisen kokouksen määräämän jäsenmaksun jokaisesta jäsenestä.

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Jäsenmaksu on suoritettava myös eroamis- ja erottamisvuodelta.

 


Eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota liitosta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero liitosta katsotaan tapahtuneeksi eroilmoituksen tekemisestä lukien.

Jäsenen, joka on toiminut liiton sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti tai muulla tavoin arvottomasti, voi liiton hallitus päätöksellään erottaa liitosta tai antaa varoituksen. Erottamispäätöstä täytyy kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä. Jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.

Erottamispäätöksestä voi asianomainen valittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä tiedon saatuaan seuraavalle liiton kokoukselle.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään osuutta liiton varoista.


Tilikausi

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun loppua annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausunto tilien ja hallinnon tarkastuksesta sekä liittokokousvuonna vastuu­vapauden myöntämisestä.


Hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus, jonka liiton varsinainen kokous valitsee.

Liiton hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja varsinaisten liittokokousten väliseksi ajaksi kerrallaan, sekä vähintään 6 ja enintään 14 muuta jäsentä, kuitenkin aina parillinen määrä, varsinaisten liittokokousten väliseksi ajaksi kerrallaan. Muita jäseniä kuin puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa ei voi valita tehtäväänsä 3 vuotta pidemmäksi ajaksi yhtäjaksoisesti.

- liiton kokous valitsee hallituksen jäsenet
- varsinainen liittokokous pidetään vuosittain.

Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan tai kuolee kesken toimikauttaan, valitsee lähinnä seuraava liiton varsinainen kokous tai ylimääräinen liiton kokous hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden hallituksen jäsenen.

Hallitus ottaa ja erottaa muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on saapuvilla vähintään puolet sen jäsenistä. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

10§
Hallituksen koollekutsuminen ja tehtävät

Hallitus ja sen työvaliokunta kokoontuu hallituksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen tulee

1. huolehtia liiton asioiden hoidosta
2. valmistella liiton kokouksissa käsiteltävät asiat
3. panna täytäntöön liiton kokousten päätökset
4. huolehtia liiton julkaisujen toimittamisesta, määrätä niiden toimituskunnan ja vastuun- alaiset toimittajat
5. järjestää neuvottelutilaisuuksia ja kursseja ja muulla tavoin ohjata liiton jäsenten toimintaa ja edistää liiton tarkoitusperiä
6. vastata liiton varojen hoidosta
7. suorittaa kaikki muut tehtävät, jotka näiden sääntöjen mukaan kuuluvat hallitukselle tai jotka liiton kokous sille antaa
8. päättää liiton varsinaisen kokouksen sekä ylimääräisten kokousten tarkemmasta ajasta ja paikasta

11§
Työvaliokunta ja muut valiokunnat

Liiton juoksevia ja hallituksen määräämiä muita asioita voi hoitaa hallituksen valvonnan alaisena työvaliokunta, johon kuuluvat hallituksen varapuheenjohtaja ja vähintään neljä hallituksen jäsentä. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajana toimivan hallituksen varapuheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä on saapuvilla.

Erityisiä tehtäviä varten hallitus voi avukseen nimetä myös muita valiokuntia, joihin se määrää puheenjohtajan ja vähintään kaksi jäsentä. Nämä valiokunnat ovat toimivaltaisia, kun kaikki niiden jäsenet ovat läsnä.

Tarkempia säännöksiä valiokunnista voidaan antaa johtosäännöllä.

12§
Nimenkirjoittajat

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämien hallituksen jäsenten kanssa.

13§
Toimihenkilöt

Liitolla voi olla toiminnanjohtaja, joka laatii pöytäkirjat hallituksen ja sen työvaliokunnan kokouksista sekä suorittaa muut hallituksen, työvaliokunnan tai puheenjohtajan hänelle antamat tehtävät. Lisäksi toiminnanjohtajan on pidettävä hallituksen toimeksiannosta ja valvonnan alaisena jäsenluetteloa ja laadittava liiton toimintakertomus, ellei edellä mainittuja tehtäviä ole annettu muille toimihenkilöille.

Toiminnanjohtaja hoitaa liiton varoja, toimittaa perimiset ja suorittaa puheenjohtajan hyväksymät maksut, pitää ja päättää hallituksen toimeksiannosta liiton tilit ja laatii seuraavan vuoden talousarvion. Edellisen kalenterivuoden tilit on esitettävä hallitukselle ennen tammikuun loppua.

Toiminnanjohtajan apuna voi liitolla olla muita toimihenkilöitä, joita hallituksen antamalla valtuutuksella myös toiminnanjohtaja itse voi valita.

Tarkempia säännöksiä toimihenkilöistä voidaan antaa johtosäännöllä.

14§
Varsinaiset kokoukset

Liiton varsinainen kokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. tarkistetaan kokoukseen osallistuvien äänioikeus
2. esitetään hallituksen toimintakertomus
3. esitetään tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja tilintarkastajien lausunto
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
6. vahvistetaan päättynyttä tilikautta seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään varsinaisten jäsenten jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruus
7. vahvistetaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvaukset
8. valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
9. määrätään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä sääntöjen 9§ rajoissa tarvittaessa
10. valitaan hallituksen muut jäsenet sekä toimitetaan tarvittaessa täydennysvaalit.
11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
12. käsitellään pöydälle mahdollisesti jääneet asiat
13. käsitellään hallituksen esittämät asiat sekä liiton jäsenten hallitukselle vähintään 60 päivää ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat, kuitenkin ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n ja 24§:n määräykset.

15§
Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous kutsutaan kokoon, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti pyytänyt ja samalla kirjallisesti ilmoittanut asian tai asiat, joita kokouksessa halutaan käsiteltäväksi.

 

16§
Äänivaltaisuus ja päätöksenteko

Liiton kullakin henkilöjäsenellä on liiton kokouksessa yksi ääni. Liittoon kuuluvilla jäsenyhdistyksillä on kokouksessa kullakin niin monta ääntä kuin jäsenyhdistyksellä on varsinaisia jäseniä. Liiton jäsenyhdistysten äänivaltaa käyttää sen varsinaiset jäsenet, joilla kullakin on yksi ääni.

Äänivallan saadakseen kokouksessa osallistujien tulee esittää tosite maksetusta jäsen-maksusta edelliseltä tilikaudelta ja jäsenyhdistyksen jäsenmaksun tulee olla maksettu.

Liiton hallituksen jäsenellä, joka ei ole liiton henkilöjäsen eikä liiton jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen, on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänestysoikeutta.

Liiton toimihenkilöllä joka ei ole liiton henkilöjäsen eikä liiton jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen, on kokouksessa läsnäolo-oikeus, mutta ei puhe-, eikä äänestysoikeutta. Asioiden esittelijöillä toimivilla on esittelyoikeus.

Päätökset liiton kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

Kaikki äänestykset tapahtuvat yleensä avoäänestyksellä. Jos henkilövaaleissa kaksi läsnä olevaa äänivaltaista edustajaa vaatii lippuäänestystä, se on suoritettava umpilipuin.

Jos äänet menevät tasan, ratkaisee tuloksen avoimessa äänestyksessä se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt ja suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa arpa.
 

17§
Kokouskutsu

Kutsu liiton kokouksiin on toimitettava kaikille liiton jäsenille vähintään 2 viikkoa ennen kokousta. Kutsu esitetään liiton tiedotuslehdessä tai liiton nettisivuilla.

18§
Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan hallituksen ensin käsiteltyä asian liiton kokouksen päätös, jota on kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

19§
Liiton purkaminen

Ehdotus liiton purkamisesta on tehtävä vähintään 60 päivää ennen liiton varsinaista kokousta kirjallisesti hallitukselle, jonka on liiton purkamisehdotus esitettävä oman lausuntonsa ohella kokouksen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Liiton purkamisehdotusta on kannatettava vähintään 3/4 enemmistön kokouksessa annetuista äänistä ja purkamista koskeva päätös on vahvistettava samanlaisella ääntenenemmistöllä seuraavassa liiton kokouksessa. Kokousten välisen ajan on oltava vähintään 30 päivää. Liiton purkamisesta ja sen käsittelyvaiheesta (I ja II kokous) on mainittava kokouskutsussa. Liiton purkautuessa on varat luovutettava 2§:ssä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen viimeisen purkamiskokouksen lähemmin määräämällä tavalla.

20§

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

21§

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.